Shanghai Express


Ouyang Chun
Liao Guohe
Luc Ming Yan
Jin Shan
Liu Yi
Geng Yini
Chen Zhe
Hu Zi

Organized by Philippe Rizzo

07.09 - 05.10.2019
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Day of Atonement,
Ouyang Chun,, 2017, Assemblage Found objects,
120 x 244 x 488 cm
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Shanghai Express,
Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Hussenot, Paris
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Shanghai Express,
Vue d'installation, Chen Zhe, Hussenot, Paris
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Shanghai Express,
Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Shanghai Express,
Vue d'installation, Geng Yini, Jin Shan, Hussenot, Paris
Shanghai Express - Galerie Hussenot
Shanghai Express,
Vue d'installation, Geng Yini, Luc Ming Yan, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris