Shanghai Express

7 Sep. - 5 Oct. 2019
Ouyang Chun
Liao Guohe
Luc Ming Yan
Jin Shan
Liu Yi
Geng Yini
Chen Zhe
Hu Zi

Organized by Philippe Rizzo

Communiqué de Presse  •  Press Release

Day of Atonement, Ouyang Chun,, 2017, Assemblage Found objects,  
120 x 244 x 488 cm — Galerie Éric Hussenot, Paris

Day of Atonement, Ouyang Chun,, 2017, Assemblage Found objects,
120 x 244 x 488 cm

Shanghai Express, Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Hussenot, Paris — Galerie Éric Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris — Galerie Éric Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Luc Ming Yan, Geng Yini, Jin Shan, Liao Guohe, Ouyang Chun, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Geng Yini, Jin Shan, Hussenot, Paris — Galerie Éric Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Geng Yini, Jin Shan, Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Chen Zhe, Hussenot, Paris — Galerie Éric Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Chen Zhe, Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Geng Yini, Luc Ming Yan, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris — Galerie Éric Hussenot, Paris

Shanghai Express, Vue d'installation, Geng Yini, Luc Ming Yan, Chen Zhe, Hu Zi, Hussenot, Paris