Shanghai Express

7 Sep. - 21 Sep. 2019
Ouyang Chun
Liao Guohe
Luc Ming Yan
Jin Shan
Liu Yi
Geng Yini
Chen Zhe
Hu Zi

Organized by Philippe Rizzo